Vragen? Bel uw huisarts

Aanvullende informatie over beslissingen rond het levenseinde


Het is goed dat u weet wat met de volgende termen bedoeld wordt:


Reanimatie: 

 

Letterlijk het weer tot leven wekken. Het gaat om alle handelingen die het hart en de bloedsomloop en de ademhaling weer op gang brengen na een hartstilstand.
Niet-reanimeren of NTBR beleid betekent dat niet getracht wordt de ademhaling of bloedsomloop weer op gang te brengen.
De stervensprocessen van veel ziekten eindigen met een het stoppen van ademen en van de hartslag. Op dat moment is reanimatie medisch gezien zinloos. Er zijn ook situaties waarin het twijfelachtig is of iemand nog baat heeft bij een reanimatie. In deze gevallen zullen artsen naar uw mening vragen voor een NTBR-beleid.
Link www.verenso.nl _-> ricthtlijnen ->reanimatie-> rechtsboven: downloads LESA. Daarin staan resultaten van studies en kansen op overleving en kansen op neurologische schade.

Sommige vitale ouderen hopen op een snelle pijnloze dood. Dan zorgt een plotse hartstilstand voor het in vervulling gaan van een wens, mits er niet gereanimeerd wordt. Dat moet men dan wel van te voren weten!


Palliatieve  sedatie: 

 

Als alles al gedaan is om klachten van pijn, misselijkheid, benauwdheid te verlichten, maar niets helpt, dan is er de mogelijkheid om iemands bewustzijn te verlagen, zodat hij er niets meer van merkt. Dit wordt toegepast als het verwachte sterven dichtbij is. De bedoeling is niet om het leven te bekorten, maar om iemand comfortabel te maken. Soms wordt iemand nog even wakker tijdens de sedatie, maar ervaart hij nauwelijks klachten. Door verhoging van de medicatie valt hij weer in slaap.
Palliatieve sedatie kan niet vroeg in het ziekteproces worden ingezet, omdat iemand dan langdurig gesedeerd zou moeten worden en eigenlijk zou verhongeren.


Euthanasie:

 

Bij uitzichtsloos ondraaglijk lijden is er de mogelijkheid van euthanasie. De patiënt moet het weloverwogen en herhaald verzoeken. De behandelde arts schakelt een SCEN-arts  in. Die kijkt of aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan en kijkt ook of er nog andere mogelijkheden zijn om het lijden te verlichten. Dan wordt een datum vastgesteld waarop de euthanasie zal plaatsvinden en wordt overlegd met de gemeentelijk lijkschouwer, die de dood moet vaststellen omdat dit geen natuurlijke dood is. Een aantal artsen in Hoogeveen hebben principïele bezwaren tegen het doden van hun patiënt, ook al kunnen ze wel vaak begrip voor het verzoek opbrengen. Daarom is er het Hoogeveense systeem, waarbij ze een collega kunnen vragen of die hen bij het verzoek kan bijstaan. Deze collega overweegt dan of hij het voor zichzelf kan verantwoorden dat de ondraaglijkheid dusdanig groot is, dat de dood de enige overgebleven oplossing is en zal dan de euthanasie uitvoeren. .


Acute sedatie : 

Bij acute levensbedreigende situaties zoals hevige bloeding uit een tumor, waarbij iemand niet meer te redden is, kan de arts snel een injectie geven, om de patiënt bewusteloos te maken, zodat de patiënt het laatste stuk niet ernstig hoeft te lijden.

Bewust afzien van voedsel en drinken. Bij natuurlijk versterven geeft het lichaam aan geen behoefte meer aan voeding of vocht te hebben. De verzorgenden dringen niet meer aan op inname van vocht en voedsel. De patiënt wordt steeds suffer en slaapt tenslotte in.
Bewust versterven wordt ook als een mogelijkheid genoemd als de patiënt niet meer wil leven, maar geen actieve levensbeëindiging wil of als de arts dat niet wil. Deze situatie vergt uitgebreid overleg!


Donorcodicil:


Als iemand overleden is, kan gevraagd worden of er een donorcodicil is. Wat is uw mening over orgaandonatie? Kijk voor meer informatie op www.donorvoorlichting.nl.


Meer informatie en tips

Kijk voor meer informatie ook op  www.thuisarts.nl -> levenseinde. Bovenstaande begrippen staan
nog uitgebreider beschreven  in de brochure van het KNMG; Spreek op tijd over uw levenseinde: www.knmg.nl -> dossiers -> thema dossier levenseinde.
De PCOB heeft een korte brochure met handige tips en ethische overwegingen over praten over het levenseinde (PCOB is christelijk) www.pcob.nl -> uw belang waardig oud worden-> Praten over levenseinde.


Aanvullende informatie over wilsonbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging


Wilsonbekwaamheid op medisch gebied:


Iemand is in medische zin wilsonbekwaam als hij de informatie over zijn ziekte niet meer kan begrijpen, zelf geen beslissing meer kan nemen over behandeling of de gevolgen van een beslissing niet meer kan over zien. Voorbeeld: een thuiswonende dementerende vrouw valt en breekt haar heup, maar wil niet opgenomen worden. De huisarts vraagt zich af of ze nog wel begrijpt wat ze kiest en wat de consequenties van haar keuze zijn. Hij kan eventueel samen met een specialist ouderengeneeskunde, geriater, psychiater of andere collega overleggen om te beslissen dat ze wilsonbekwaam is voor deze keuze.

In de wilsverklaring kunt u iemand benoemen (een gevolmachtigde) die op het  moment dat u wilsombekwaam of bewusteloos bent  voor u de keuzen op medisch gebied maakt. Als u niemand benoemt, overleggen de hulpverleners eerst met uw echtgenoot/te, als die er niet meer is, met uw kinderen en als die er niet zijn met familie die dan het dichtste bij u staat. Liever hebben we dat u een contactpersoon voor uw gezondheidsbelangen uitkiest.

Link www.verenso.nl-> richtlijnen->wilsonbekwaamheid rechtsboven download cliëntbrief WOB

In de wet staat wie er het eerst vertegenwoordiger is van een patiënt. Dat zijn in volgorde van belangrijkheid: de curator / mentor, een schriftlijk gemachtigde, de levenspartner, en daarna ouders, kinderen, en andere directe familieleden.

Als mensen vertegenwoordiger zijn, moeten ze wel voldoen aan 'goed vertegenwoordigersschap'
Hierover kunt u meer vinden op de site:
http://www.goedvertegenwoordigd.nl/
Informatie over het aanvragen van een curator en de benodigde formulieren zijn te vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap